Aktivity firmy WinG spol. s r.o. sú orientované hlavne na vývoj a predaj softvérových produktov v nasledovných oblastiach:

 • CAD systémy
 • Informačné systémy
 • Web aplikácie
 • E-Commerce riešenia
 •       Integrácia, poradenstvo a konzultačné služby počas zavádzania a inštalácie takýchto systémov hlavne do oblasti technickej prípravy výroby, kalkulácií, marketingu a budovania dodávateľsko-odberateľských vzťahov, sa stávajú súčasťou kompletnej dodávky zákazníkom.

        WinG spol. s r.o. využíva svoje bohaté skúsenosti v tejto oblasti nadobudnuté počas svojho pôsobenia v rozličných častiach sveta a to hlavne v Českej republike, Veľkej Británii, Nemecku, Spojených štátoch, Juhoafrickej republiky, viacerých krajín Ázie a v neposlednom rade aj doma na Slovensku.


        Budúcnosť firmy WinG spol. s r.o. v obuvníckom priemysle je naďalej úzko spojená s rakúskym partnerom, firmou PROCAM. Je založená hlavne na ďaľšom postupnom zdokonaľovaní CAD systému DIMENSIONS!, ako i na vývoji ďaľších nových grafických softvérových produktov (CAD-VZT). Rozvoj produktu PROCOST je stále viac a viac orientovaný na prostredie Microsoft .NET a na WEB.

        Na poli vývoja a rozvoja vlastných softvérových produktov hlavná priorita do budúcna pre WinG spol. s r.o. je trvalý rozvoj informačného ERP systému EWIS.

        Postupné zavádzanie Microsoft .NET platformy do vývoja nových softvérových produktov, ďaľší rozvoj WEB aplikácií na platforme SUN JAVA (J2EE) a Open Source technológie ako i hlbšia integrácia E-Commerce do EWIS je úlohou do najbližšej budúcnosti, s cieľom ponúknuť zákaznikom nové možnosti a lepšie služby na poli zdokonaľovania riadenia svojich marketingových činností, výrobných aktivít a dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

        Neustále zlepšovanie služieb a zákazníckej podpory sú prioritou vo vzťahu k užívateľom. Zavádzanie nových technológií a využívanie internetovej siete v tomto procese má za cieľ v konečnom dôsledku šetriť náklady, ktoré sú spojené s implementáciou, udržiavaním a využívaním softvérových produktov na strane klientov.


        Základná stratégia firmy WinG spol. s r.o. v súčasnosti, ako i do budúcna, je ponúkať klientom vždy rozumný pomer medzi cenou a výkonom. Týka sa to tak vývoja softvérových produktov ako i poskytovania služieb.  CAD-VZT

  DIMENSIONS!

        CAD systémy pracujúce vo WINDOWS prostredí, určené pre VZT a obuvnícky priemysel. (DIMENSIONS! bol a je exkluzívne vyvíjaný pre firmu PROCAM, ktorá úspešne zabezpečuje aj jeho predaj po celom svete). Predstavujú v súčasnosti moderný nástroj pre efektívnu automatizáciu a integráciu predvýrobných činností VZT a obuvníckych firiem na PC. Stále si udržujú vedúce postavenie medzi porovnateľnými produktami na trhu a určite predstavujú to najlepšie, čo momentálne v tejto oblasti vo svete existuje.  EWIS

        V oblasti informačných systémov firma WinG v minulosti vyvinula viaceré dielčie SW produkty, ktoré boli svojou funkčnosťou špecializované pre odvetvia ako sú: zdravotníctvo (zber a distribúcia orgánov a krvných produktov, nákup a predaj šošoviek), strojárstvo (výroba a predaj autostrádnych tabúľ), nábytkársky a obuvnícky priemysel. Historický vývoj týchto aplikácii niesol so sebou rôznorodosť koncepčnej a technologickej platformy (ACCESS, VISUAL BASIC, JAVA, C++).
  Informačný systém EWIS je postavený na novej koncepcii ( pozri detaily na tomto mieste), využívajúcej všetky poznatky získané vývojom predchádzajúcich čiastkových riešení. Nie zanedbateľným prínosom technologickej inovácie je OPEN SOURCE platforma, na ktorej je systém postavený.Táto technológia umožňuje dosiahnuť výrazne nižšiu obstarávaciu cenu, čo pre niektorých zákazníkov môže zohrať významnú rolu pri rozhodovaní sa pre ten ktorý informačný systém a jeho hĺbku implementácie (počet nasadených počítačov vo vzťahu ku licencovaniu dB servera a operačného systému).

         Hlavným prínosom pre klienta je, že v informačnom systéme EWIS môže riadiť nákup, výrobu a predaj rôznorodých výrobkov a ich variácií, ktoré sú identifikované napr. veľkosťami prípadne veľkostnými radami, sériovými číslami, farbami, zakriveniami, šaržami (dávkami s určitou expiračnou dobou) a pod.


  Procost

        Vývoj tohoto softvéroveho produktu a jeho neustále zdokonaľovanie prebieha už roky exkluzívne pre PROCAM. Je typickým predstaviteľom riešenia, kde sofistikovaná grafika a prvky databázovej aplikácie sú navzájom úzko prepojené, s cieľom poskytnúť užívateľovi výkonný nástroj na vyhodnocovanie ekonomickej efektívnosti obuvníckych produktov v predvýrobnej etape (pozri detaily na tomto mieste).


  WEB aplikácie

        V priebehu rokov 1998/1999 spoločnosti Wing spol. s r.o. a Artman Technologies vyvinuli unikátny počítačový systém spracovania informácii o orgánovych transplantáciach pre Veľkú Britániu a Írsko. Systém je implementovaný v Národnom Transplantačnom Centre UKTSSA v Bristole, kde riadi a organizuje priebeh cesty orgánu od darcu k príjemcovi v celom štáte s prepojením na transplantačné centrá v EU. Aplikácia je postavená na WEB technológii a databázovom serveri firmy Oracle. Transplantačné jednotky sú pripojené na centrum cez Národnú transplantačnú sieť NTN on-line, čo umožňuje prijímať včasné a presné informácie o darcoch, príjemcoch a nových transplantáciach. Táto unikátna aplikácia je dielom výlučne slovenských programátorov a má ambície stať sa nosným prvkom pre ďaľšie transplantačné centrá vo svete.


        Vývoj registra členov pre Slovenskú lekársku komoru, tak ako i pre Slovenskú komoru zubných lekárov, je dobrým príkladom prepojenia centra v Bratislave a jeho regionálnych pobočiek cez internetovú sieť. Koncept tohto produktu však umožňuje aj prevádzku v off-line režime, čo v konečnom dôsledku znamená úsporu nákladov za pripojenie na Internet.


  E-Commerce riešenia

        Po viacročných skúsenostiach s vývojom WEB aplikácií a pomerne rozsiahleho know-how zo zavádzania IS u jednotlivých klientov sa WinG rspol. s r.o. rozhodol vyvinúť svoj vlastný E-Commerce projekt založený na JAVA platforme. Tento projekt však nie je len jednoduchým e-shop riešením, ale rozhodne dovoľuje viac. Môže pomôcť hlavne firmám s určitou štruktúrou lokálne vzdialených pobočiek a širokou základňou dodávateľsko-odberateľských vzťahov pri integrácii marketingových a predajných aktivít (detailnejší popis viď na tomto mieste). Tento koncept bol úspešne prijatý hlavne u firiem zaoberajúcich sa predajom komplikovaného sortimentu výrobkov v oblasti ochranných pracovných prostriedkov, športových potrieb a spojovacieho materiálu. Konkrétny spôsob implementácie tohto univerzálneho produktu je možné realizovať buď na www stránkach (shop.rossignol.sk alebo priamym spôsobom cez internetový prehliadač na adrese b2b.wing.sk.