Podstatné výhody systému E-Commerce oproti konkurenčným ponukám :


 • Katalóg produktov.
 • zdieľanie jedného katalógu viacerými užívateľmi - obchodníkmi
 •       V prípade, že sa jedná o model centrálnej firmy s viacerými zastupiteľstvami a pobočkami, každá pobočka môže mať svoj vlastný identický katalóg produktov, pričom spoločné produkty, resp. celé skupiny produktov, môžu navzájom zdieľať medzi sebou.

 • rôzne typy prístupu a navigácie
 •       V katalógu sa dá navigovať viacerými spôsobmi. Je to napr. spôsob výberu podľa obchodných kategórii, výber podľa výrobcov, výber podľa rozličných sád produktov, atď. Pri navigácii v systéme je možné využiť strom skupín produktov podľa zvoleného spôsobu prístupu . Program má aj klasické vyhľadávanie podľa zadaného textu.

 • ľubovoľný počet úrovní obchodu
 •       Každý užívateľ má možnosť zadefinovať si členenie svojho katalógu produktov v ľubovolnom počte obchodných úrovní.

 • automatická modifikácia stromu podľa aktuálneho stavu katalógu produktov
 •       Stromové zobrazenie skupín produktov pri vybratom spôsobe prístupu sa automaticky dynamicky prispôsobuje aktuálnemu stavu produktov spĺňajucich požadované kritérium.

 • rôzne veľkostné sortimenty
 •       Softverový systém E-Commerce vykazuje vysoký stupeň flexibility v možnosti nastavenia rôzneho veľkostného systému a sortimentu ku každému výrobku.

 • skupinové produkty
 •       Pre určitú skupinu podobných produktov (líšia sa napr. len vo farbe) je možné zadefinovať tzv. master (hlavný) produkt, ktorý reprezentuje danú skupinu produktov a nie je nutné zobrazovať všetky podobné produkty v katalógu pre účely prezentácie. Pri výbere produktov do košíka je však možné zobraziť a vybrať si konkrétny produkt z danej skupiny produktov.

 • prídavné informácie o výrobku v HTML jazyku, grafické symboly, 3D objekty
 •       Správca katalógu si môže viesť o každom produkte dodatočné detailné informácie ("film o výrobku") s možnosťou výberu zviditeľnenia tejto informácie vybratým obchodným partnerom. Dodatočnú informáciu o produkte môže okrem normálneho textu vytvárať aj v HTML jazyku, čím sa dajú dosiahnuť rôzne grafické úpravy na úrovni známych www stránok. Pre účely prezentácie je tiež možné použiť 3D objekty.


 • Komunikácia jednotlivých pobočiek navzájom.
 •       Jednotlivé pobočky môžu medzi sebou obchodovať pri použití individuálne nastaviteľných cien, pričom si môžu vidieť navzájom zásoby na sklade. Tiež môžu pri komunikácii využívať pridanú informáciu o produkte pre rôzne technicko-technologické záznamy - históriu o danom produkte.


 • Rôzne ceny pre rôznych obchodných partnerov.
 •       Administrátor obchodu má možnosť nadefinovať vzorec pre výpočet ceny pre daný typ zákazníka a navyše tieto ceny môže ešte individualizovať pre konkrétny vybraný produkt ponúkaný konkrétnemu zákazníkovi. Týmto spôsobom je možné fakticky udržiavať firemné cenníky.


 • Prijímanie a odosielanie objednávok
 •       Správca obchodu je schopný objednávky prijímať, ale môže objednávky aj odosielať, teda nakupovať u svojich dodávateľov. Výhodou je možnosť vytvorenia sumárnej objednávky u dodávateľa podľa prijatých objednávok.


 • Individuálny vzhľad obchodu.
 •       Konečný vzhľad obchodu je možné "doladiť" pomocou rôznych farieb a grafických úprav pozadia kategórii obchodu a riadkov katalógu produktov. Každý obchod môže mať vlastnú identickú ponuku v hlavnom menu. Individualita sa prejaví aj nadefinovaním vlastných obchodných kategórii a spôsobu ich zobrazenia.


 • Možnosť napojenia na Vašu vlastnú web-stránku.
 •       Každý klient môže svoj obchod spolu s katalógom pripnúť ku vlastnej web stránke, pričom vstup do obchodu, resp. katalógu produktov cez web-stránku môže byť realizovaný cez celý rad prístupových bodov (na jeden klik).


 • Individuálne publikovanie informácií pre každého zákazníka.
 •       Sami si zvolíte množstvo informácii, ktoré chcete prezentovať konkrétnemu zákazníkovi na základe jeho prístupových práv pridelených počas jeho registrácie.


 • Hierarchia zamestnancov
 •       Možnosť autorizovania prístupu vlastných zamestnancov k jednotlivým funkciám systému.


 • Help
 •       Užívateť programu môže robiť všetky potrebné kroky s pomocou helpu, ktorý má k dispozícii On-line. Tiež si tento help môže vytlačiť pre vlastné štúdium. Priamo vo firme WinG je zriadená linka, tzv. hot-line pre prípad, že užívateť E-Commerce potrebuje poradiť priamo pri využívaní systému.


 • Jazykové verzie.
 •       Softvér E-Commerce je koncipovaný tak, aby ho bolo možné používať vo viacerých jazykových verziách, medzi ktorými sa dá pohodlne prepínať, naviac menu funkcií a katalóg výrobkov môžu byť každý v inom jazyku.


 • Možnosť napojenia na Váš informačný systém.
 •       Súčasťou kontraktu môže byť aj prepojenie a synchronizácia programu E-Commerce s informačným systémom, ktorý klient E-Commerce momentálne používa.